SIKÇA SORULAN SORULAR

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanun tasarısı, 2006 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmiş ve Komisyonlarda görüşüldükten sonra 21 Eylül 2006 tarihinde 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu oy birliği ile kabul edilmiştir.

Mesleki Yeterlilik Kurumunun amacı: Ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek için gerekli ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek üzere Meslekî Yeterlilik Kurumunun kurulması, çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi ile Türkiye Yeterlilikler Çerçevesiyle ilgili hususların düzenlenmesini sağlamaktır.

Mesleki Yeterlilik Kurumu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olarak çalışan bir kuruluştur.

Herhangi bir meslekten bireyin, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından oluşturulmuş ulusal yeterliliklerde belirtilen şartları karşılamaları halinde; kendi uzmanlık alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip olduğunu belirten resmi bir belgedir.

İlgili meslekte, ulusal yeterlilikte öngörülen esaslara göre MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından birey, ölçme ve değerlendirme süreçlerine katılır. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavları; yazılı, sözlü, uygulamalı ya da gözleme dayalı olarak ulusal yeterlilikte tanımlanan esaslara göre gerçekleştirilir. Sınav süresi boyunca ölçme ve değerlendirme süreci kamera eşliğinde gerçekleştirilir; adayların görüntüleri alınarak sınav delili olarak cevaplarla birlikte kayıt altına alınır.

Değerlendirme sonucunda başarılı bulunan adaylar mesleki yeterlilik belgesine sahip olur.

Ulusal Yeterlilik Sistemi, nitelikli işgücünü arttırarak işsizliği azaltır, istihdamı iyileştirir, işverenin ihtiyaç duyduğu nitelikli ve sertifikalı iş gücüne kolaylıkla ulaşmasını sağlar, üretim ve hizmet kalitesini arttırarak üretkenliği ve rekabet gücünü arttırır; ülke ekonomisinin güçlendirilmesine katkıda bulunur. Böylece yaşam standartlarımızı iyileştirmeye de yardımcı olur.

Ayrıca ihtiyaç duyulan bilgi ve becerilere sahip, değişen koşullara uyum sağlayabilen sertifikalı çalışanlar ile kurumların rekabet gücünü arttırır.

5544 Sayılı MYK Kanunu’nun 2. Maddesine göre tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mimarlık (Avrupa Birliği’nde otomatik tanınma kapsamında yer alan meslekler), mühendislik mesleği ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler bu Kanunun kapsamı dışında olup bunların dışındaki tüm meslekler kapsamda yer almaktadır.

5544 sayılı Kanun gereğince; tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfa giren ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayımlanan tebliğlerde belirtilen mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler çalıştırılamamaktadır. Söz konusu mesleklerin isimlerine ulaşmak için tıklayınız.

Belgesi olmadan çalışanların, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan Tebliğin yayım tarihinden itibaren 12 ay içerisinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alması gerekmektedir. Örneğin, 26 Eylül 2017 tarihli Tebliğde belirtilen mesleklerde çalışanlar 26 Eylül 2018 tarihine kadar MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almalıdır. Yayımlanmış Tebliğlere ulaşmak için tıklayınız.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı iş müfettişleri tarafından yapılan denetimlerde ilgili mesleklerde belgesiz çalışan tespit edilmesi halinde işveren veya işveren vekiline belgesiz çalışan kişi başına 1038 TL idari para cezası uygulanması hükme bağlanmıştır.

Zorunluluk bulunmamakla birlikte mesleki yeterliliğini geçerli kılmak, teşvik ve desteklerden yararlanmak isteyen kişilerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alması tavsiye edilmektedir.

Evet, gerekiyor. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğunda kamu veya özel sektör ayrımı yoktur, zorunluluk tüm çalışanları bağlamaktadır.

Eğer çalışanların sigorta kayıtları Türkiye’de bulunuyorsa; Tebliğlerde belirtilen mesleklerde yurtdışında çalışan T.C. vatandaşlarının da MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaları zorunludur.

Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak isteyen adaylar www.bilisakademi.com.tr web sitesi üzerinden talep eğittiği “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi” için kayıt oluşturarak; aday başvuru sürecini başlatırlar. Öncelikle sertifika programlarına başvuru yapan adayların; MYK’nın belirlediği ön değerlendirme şartlarını sağlayıp sağlamadığı Biliş Akademi tarafından değerlendirilir. Eğer adaylar ön değerlendirme şartlarını sağlıyorlarsa; her meslek için ayrı ayrı geliştirilen ulusal yeterliliklere göre hazırlanmış, eğitim programlarına dahil edilirler. 

Akademimiz de eğitim sürecini başarıyla tamamlayan adaylar; “Passcert Euro Yetkilendirilmiş Mesleki Yeterlilik ve Sınav Merkezinde” ölçme ve değerlendirme süreçlerine katılırlar. Değerlendirme sonucu başarılı olan adaylar “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesini” almayı hak kazanır.

Sınav sonuçları, sınavdan sonra en geç 10 iş günü içerisinde açıklanır. Sonuçlar akademimiz den öğrenilebileceği gibi Mesleki Yeterlilik Kurumu belge sorgulama bölümünden de öğrenilebilir.

MYK Web Portalındaki “Sorgulama” başlığı altındaki Aday Sorgulama bölümünden veya e-Devlet Kapısı üzerinden sınav sonuçlarınızı, belge bilgilerinizi ve teşvik işlemlerinizi görebilirsiniz. Söz konusu bilgiler yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından Portala işlenmektedir, bilgilerde eksiklik veya hata görürseniz Biliş Akademi ile görüşüp bilgilerin düzeltilmesini talep edebilirsiniz.

Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının belge almaya hak kazanan kişileri MYK’ye bildirmesini takip eden 4-6 iş günü içerisinde belgeler yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına teslim edilmektedir.

Evet, geçerlilik süresi var. Belge geçerlilik süresi ulusal yeterliliklerde belirlenmektedir. Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 (beş) yıldır.

Başarı durumunda mesleki yeterlilik belgenizle birlikte tarafınıza verilecek CARDCERT PASSCERT EURO Uluslararası & Elektronik Sertifika ve Akıllı Kimlik Kartı ile (PASSCERT EURO INTERNATIONAL&ELECTRONIC CERTIFICATE CARD) mesleki yeterlilik belgenizi, özgeçmiş cv, dil pasaportu, eğitim ve mesleki eğitim otoritelerince düzenlenen europass hareketlilik, diploma eki, sertifika eki’ni “tek kartla tüm dünyada uluslararası sorgulama / izlenebilirliğini “çevirimiçi (online)” sağlayarak, Elektronik Sertifika ve Akıllı Kimlik Kartı olarak yanınızda taşıyarak kullanabileceksiniz.

Mesleki Yeterlilik Belgesi ve taşınılabilir cüzdan tipi MYK Kimlik Kartı, MYK tarafından düzenlenir. Belge ve kimlik kartları Türkçe-İngilizce’nin yanı sıra adayların tercihine göre Türkçe-Almanca, Türkçe-Fransızca, Türkçe-İspanyolca, Türkçe-Rusça ve Türkçe-Arapça gibi dillerde de düzenlenebilir. 

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi uluslararası tanınırlığı sayesinde özellikle yurt dışı projelerde ve işletmelerde istihdam edilen vatandaşlarımız tarafından talep edilmekte ve MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi gidilecek ülkenin diline göre ilave bir ücret ödenmeden çift dil de kullanılabilir.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri içerik ve görsel açıdan MYK onaylı tek bir formatta düzenlenmektedir. Belgelerin arka yüzünde güvenliğin sağlanması ve sahteciliğin önlenmesi amacıyla Kare kod barkodlar okutulduğunda her belge/kimlik sahibinin yeterlilik belgesine ait bilgiler MYK Web Portal üzerinden doğrulanabilmektedir.

Belge yenileme, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresi sonunda belge sahibinin mesleki yeterliliğini sürdürdüğünün tespit edilmesi ve mesleki yeterliliğini devam ettiren kişinin yeniden belgelendirilmesi faaliyetleridir. 

MYK Mesleki Yeterlilik Belgeli birey, belgenin geçerlilik süresi bitmeden önce “başvuru dönemi” içerisinde belgesini yenilemelidir. Belge sahibi eğer yenileme işlemlerini yapmazsa; geçerlilik süresi tamamlandığında belgesinin geçerliliği sona erer.

Belge yenileme “başvuru dönemi”: belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden altı ay önce başlar ve belgenin geçerliğinin bitiş tarihinde sona erer. Başvuru döneminden önce veya belgenin geçerliliğinin bittiği tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilemez.

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; 

      1) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo ve benzeri) sunmak, 

       2) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Gözetim, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibinin belgesinin geçerlilik süresi içerisinde ilgili mesleki yeterliliği sürdürdüğünün tespit edilmesi amacıyla yapılan izleme ve değerlendirme faaliyetleridir. Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları ulusal yeterliliklerde belirtilen gözetim şartlarına uygun olarak gözetim zamanı geldiğinde belge sahiplerinden, o meslekte aktif olarak çalışmayı sürdürdüğünü gösterir kanıt ve kayıtları iletmelerini talep ederler. Belge sahibi istenen kanıt ve kayıtları ilgili yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşuna iletmelidir; aksi takdirde kuruluş ilgili belgeyi askıya alma ve iptal etme hakkına sahiptir.

MYK tarafından meslek bazında sınav giriş ücretleri belirlenir. Adaylar, sınavlara girebilmek için sınav öncesinde ilgili yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşuna sınav ücretlerinin ödemesini gerçekleştirir. 

Meslek bazında belirlenen sınav ücretlerine ulaşmak için tıklayınız.

Sınavlar sonucunda belge almaya hak kazanan bireylerin belge masraf karşılığını da ödemesi gerekmektedir.

Sınavların geçerlilik süreleri ulusal yeterliliklerde belirtilmektedir. Ulusal yeterliliklerin büyük bir çoğunluğunda sınav geçerliliği 1 yıl olarak tanımlanmıştır. Adaylar son 1 yıl içinde başarılı oldukları sınavlardan otomatik olarak muaf tutulurlar. Sınavlardan başarısız olan adaylar; ilk sınav tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde 2. kez sınava katılım ücreti ödemeden, sınavlara ücretsiz girme hakkına sahiptirler. 

Sınavların tamamından ya da bir bölümünde başarısız olan adaylar, yeniden sınavlara katılabilirler. İlk sınav tarihinden itibaren 1 yıl geçmiş veya üst üste 2 adet ücretsiz sınav haklarının tamamını kullanmış ve belge almaya hak kazanamayan adaylar; tekrar sınav ücretini ödeyerek sınavlara katılabilirler.

Ulusal yeterliliklerin büyük bir çoğunluğunda kritik adımlar yer almaktadır. Kritik adım, sınavın başarıyla tamamlanması için adayın mutlaka eksiksiz yerine getirmesi gereken iş ve işlemleri ifade eder. Kritik adımlarda başarılı olamamış adaylar sınav sonucunda hangi notu alırsa alsın o sınavdan başarısız sayılmaktadırlar.

Hayır, sınavların ertelenmesi veya iptal edilmesi durumunda adaylar hiçbir hak kaybı yaşamazlar. Planlanmış ve duyurusu yapılmış sınavların ertelenmesi veya iptal edilmesi durumunda; adaylar SMS ve e-posta yoluyla bilgilendirilirler. En kısa sürede yeni bir sınav planlaması yapılarak adaylar bilgilendirilir.

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi; ulusal meslek standartlarının oluşturulduğu, mesleki ve teknik eğitim ve öğretim programlarının bu standartlara göre hazırlandığı, işgücünün mesleki yeterliliğinin akredite olmuş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yapılan teorik ve uygulamalı sınavlar sonucunda belgelendirildiği, alınan belgelerin ulusal ve uluslararası düzeyde kıyaslanabilirliğinin sağlandığı, hayat boyu öğrenmenin desteklendiği, formel (örgün) eğitim almadan mesleği öğrenen kişilere bilgi ve becerilerini belgelendirme imkanının verildiği ve iş dünyası temsilcilerinin sürece ilişkin tüm kararlara aktif olarak katıldığı, kalite güvencesinin sağlandığı, adil, şeffaf ve güvenilir bir sistemdir.

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin kurulmasındaki temel amaç eğitim ile iş yaşamının nitelik talepleri arasında işlevsel bir bağ kurmaktır. Bu sistem Türkiye’nin küresel ekonomide rekabet edebilmesi için ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesini sağlayacaktır. İş dünyasının işgücüne yönelik mevcut ihtiyaçları ve geleceğe dönük eğilimleri, hazırlanmasına katkı sağlayacağı ulusal meslek standartları yoluyla eğitim sistemine yansıyacaktır. Yine eğitim dünyası da, amaçlarından birisi olan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesini bu sistem sayesinde etkin ve esnek bir şekilde gerçekleştirecektir. Bu sistemin en güçlü yönlerinden birisi, hayat boyu öğrenme anlayışını kabul etmesidir. Bu kapsamda herhangi bir eğitim almadan çalışarak beceri edinen bireyleri sahip oldukları becerileri belgelendirmeleri, bireylere farklı meslekler veya sektörler arasında yatay ve dikey geçişleri sağlaması, bulunduğu sektörde ve icra ettiği meslek te ortaya çıkan yeni gelişmeleri esnek bir şekilde mesleğine yansıtabilmesi ve bunu belgelendirebilmesi gibi imkanlar bu sistem sayesinde mümkün olacaktır.

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin kurulmasındaki temel amaç eğitim ile iş yaşamının nitelik talepleri arasında işlevsel bir bağ kurmaktır. Bu sistem Türkiye’nin küresel ekonomide rekabet edebilmesi için ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesini sağlayacaktır.

Nitelikli iş gücünün yetiştirilmesini bu sistem sayesinde etkin ve esnek bir şekilde gerçekleştirecektir. Bu sistemin en güçlü yönlerinden birisi, hayat boyu öğrenme anlayışını kabul etmesidir. Bu kapsamda herhangi bir eğitim almadan çalışarak beceri edinen bireyleri sahip oldukları becerileri belgelendirmeleri, bireylere farklı meslekler veya sektörler arasında yatay ve dikey geçişleri sağlaması, alanında uzmanlaşmasını ve uzmanlığını belgelendirebilmesini sağlamaktadır.

MYK’nın en önemli görevlerinden biri Türk işgücünün küresel düzeyde rekabet edebilecek nitelik ve hareketliliğe sahip olmasıdır. Bunun için söz konusu belgelerin akreditasyon sistemi ile kalite güvencesinin sağlanması ve uluslararası düzeydeki yeterlilik çerçevelerine uyumlu bir yapıya sahip olması büyük önem taşımaktadır. MYK bu kapsamda Avrupa Yeterlilikler Çerçevesiyle uyumlu Ulusal Yeterlilik Çerçevesinin geliştirilmesini sağlamakta; belgelendirme süreçlerinin kalite güvencesi ise MYK tarafından işletilen kalite güvence önlemlerine ek olarak Türkak veya Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesindeki çok taraflı tanıma anlaşmasına taraf olan akreditasyon kuruluşları aracılığıyla sağlamaktadır.

BİLİŞ AKADEMİ | HOŞ GELDİNİZ!