Üyelik Sözleşmesi

BİLİŞ AKADEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR 

1.1. www.bilisakademi.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Suadiye Mahallesi Halimağa Sokak İlhan Bey Apartmanı No: 16/4 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim BİLLUR MEDYA YAPIM ANONİM ŞİRKETİ (Bundan böyle “Biliş Akademi” olarak anılacaktır.) 

1.2. www.bilisakademi.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (Bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır.)

2. TANIMLAR

Üye: Biliş Akademi’den ürün / mal / hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak Biliş Akademi’ye üyeliği kabul edilen her gerçek ve/veya tüzel kişidir. (Bu sözleşmede kısaca “ÜYE” olarak anılacaklardır.)         

Kullanıcı: Üye olsun veya olmasın, Biliş Akademi’ye ait www.bilisakademi.com sitesini ziyaret eden kişidir.            

Sözleşme: Elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.  

Kullanım Koşulları: www.bilisakademi.com web sitesi ziyaretçilerinin uymakla yükümlü olduğu kurallardır.

Eğitmen: www.bilisakademi.com web sitesi üzerinden çevrimiçi (online) canlı ve/veya video eğitim veren kişidir.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1. İşbu Sözleşme’nin konusu, www.bilisakademi.com adlı internet sitesinde sunulan hizmetlerin ve bu hizmetlerden yararlanma şartları ile aşağıda belirtilen tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3.2. İşbu Sözleşme; www.bilisakademi.com adlı internet sitesinden hizmet almak amacıyla oluşturulan üyelik talebi ile üye olan Kullanıcı’nın sağlanan hizmetlerden yararlanabilmesi amacıyla düzenlenmiş olup, ilgili sitenin bulunduğu elektronik ortamda, Üye tarafından onaylanması anında hüküm ifade edecektir.

4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

4.1. 18 yaşından gün almış bireylerin gerçek kimlik bilgileri ile www.bilisakademi.com internet sitesinde yer alan ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. Üye olmak isteyen şirketler (tüzel kişiler), tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisinin www.bilisakademi.com internet sitesinde yer alan ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilir ve kurumları adına işlem yapabilirler. “üye adı” Üye’ye özeldir ve aynı ” Üye adı” iki farklı Üye’ye verilmez. www.bilisakademi.com internet sitesine üye olan şahısların yanlış verdikleri bilgilerin tespit edilmesi halinde Biliş Akademi üyeliğin iptali / durdurulması hakkını saklı tutar. 

4.2. Üyeler, www.bilisakademi.com internet sitesine üye olurken verdikleri kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Biliş Akademi’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt ederler.

4.3. İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Biliş Akademi’yi bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Biliş Akademi’nin Üye’ye karşı işbu Sözleşme’ye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. 

4.4. Üye, Biliş Akademi tarafından kendisine verilmiş olan üyelik hesabı ve satın aldığı eğitimlere ilişkin katılım ve kullanım şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara veremez ve Üye’nin ilgili şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Biliş Akademi’ye karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Biliş Akademi’nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

4.5. www.bilisakademi.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Biliş Akademi mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Üye veya Kullanıcılar tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. hukukegitim.com sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. 

4.6. Biliş Akademi, www.bilisakademi.com internet sitesinde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, www.bilisakademi.com üzerindeki bilgiler güncel değişikliklerin gerisinde kalabilir. www.bilisakademi.com muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler www.bilisakademi.com sitesinde verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile www.bilisakademi.com’da yer alan durumu arasında farklılık olabilir. www.bilisakademi.com’da yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Biliş Akademi’nin www.bilisakademi.com’da mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti vermemektedir. 

4.7. Biliş Akademi, www.bilisakademi.com internet sitesi içeriğinde, site ve site uzantısında mevcut hizmet ve site kullanım koşulları ile sunulan bilgilerde her türlü değişiklik ve güncellemeyi istediği an yapma hakkını saklı tutar. Değişiklik ve güncellemeler, www.bilisakademi.com internet sitesinde yayımlandığı anda yürürlüğe girer. Biliş Akademi’nin bu değişiklik ve güncellemeyi yapmasından doğabilecek satış, bilgi ya da ödeme hatasından dolayı Biliş Akademi’ye hiçbir hal ve şartta sorumluluk yüklenemez.

4.8. www.bilisakademi.com dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Biliş Akademi’nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Biliş Akademi çalışanlarının ve yöneticilerinin, Biliş Akademi yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Biliş Akademi, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. 

4.9. www.bilisakademi.com’u kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla hukukegitim.com üzerinde işlem yapabilirler. Üye’lerin, www.bilisakademi.com dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her Üye, Biliş Akademi ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. Üye’lerin www.bilisakademi.com üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Biliş Akademi’nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur. 

4.10. Üye, herhangi bir şekilde www.bilisakademi.com üzerinden satın aldığı bir eğitim veya video eğitimine ilişkin içeriği kopyalamayacağını, kendi cihazına kaydetmeyeceğini, üçüncü kişilere aktarmayacağını, başkalarına kendi hesabı üzerinden erişim sağlamayacağını, dağıtımını yapmayacağını, kendisine gönderilen eğitim içeriğini de her ne suretle olursa olsun üçüncü kişilerle paylaşmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Üye, Biliş Akademi’nin veya www.bilisakademi.com üzerinden eğitim veren Eğitmen’in kendisine sunduğu içeriği veya herhangi bir fikri hakkını herhangi bir şekilde ihlal etmesi halinde bundan doğan zararı karşılayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

4.11. Biliş Akademi’nin her zaman tek taraflı olarak işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davrandığını tespit ettiği Üye’nin üyeliğini silme, askıya alma ve tekrar üye olmasını yasaklama hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Biliş Akademi’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5. SÖZLEŞMENİN FESHİ

5.1. İşbu Sözleşme, Üye www.bilisakademi.com internet sitesine üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, Üye’nin üyelikten ayrılması veya geçici ya da kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması halinde sona ermiş sayılacaktır. 

5.2. Biliş Akademi herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Sözleşmesi’yi tek taraflı olarak feshedebilir. Üye’nin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. İşbu Sözleşme’de veya www.bilisakademi.com internet sitesinde ilan edilen kurallara aykırılık halleri, Üye’nin telif haklarını ihlal edecek faaliyetleri ile Üye’nin bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma hallerindendir. Üyeler’in işbu Sözleşme’yi ya da www.bilisakademi.com internet sitesi içinde yer alan üyelik ve hizmetlere ilişkin belli kuralları ihlal etmeleri durumunda, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Üyeler fesih sebep olacak fiilleri nedeniyle www.bilisakademi.com internet sitesinin uğramış olduğu tüm zararı tazmin edeceklerdir.

6. SON HÜKÜMLER

6.1. Sorumluluğun Sınırlandırılması: Biliş Akademi, www.bilisakademi.com internet sitesine erişilmesi, www.bilisakademi.com internet sitesinin ya da www.bilisakademi.com internet sitesindeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Biliş Akademi, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. www.bilisakademi.com internet sitesine ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da www.bilisakademi.com internet sitesinin kullanılması ile Biliş Akademi’nin, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir. Üyeler doğrudan ya da dolaylı olarak sebep oldukları zararları ilk talep halinde ve herhangi bir hükme lüzum olmaksızın nakden ve defaten ödeyeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler.

6.2. Mücbir Sebepler: Biliş Akademi, hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda (savaş, sıkıyönetim, salgın hastalık gibi), hukukegitim.com sitesine ait işbu Sözleşme’de geçen yükümlülükleri geç ifadan veya hiç ifa etmemekten dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Hukuken mücbir sebep sayılan bu hallerde, Üye’ler tarafından gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt nedeniyle Biliş Akademi’den herhangi bir ad veya nam altında tazminat talep etmeleri mümkün olmayacaktır. Üye’ler bu durumu şimdiden kabul ve beyan ederler.

6.3. Yürürlük: İşbu Sözleşme; Üye’nin kendi isteği ile üyelik talebini iletmesi ve kaydının yapılması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

6.4. Sözleşme Değişiklikleri: Biliş Akademi tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşme’yi uygun göreceği herhangi bir zamanda www.bilisakademi.com internet sitesinde ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. 

6.5. Bölünebilirlik: İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir. 

6.6. Devir: Biliş Akademi, işbu Sözleşme’yi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak Üye, işbu Sözleşme’yi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

6.7. Yetkili Mahkeme: İşbu Sözleşme’den kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. 

6.8. Kısmi Geçersizlik: İşbu Sözleşme maddelerinden biri ya da birkaçının geçersizliğine karar verilmiş olması, Sözleşme’nin diğer maddelerinin geçerliliğini ortadan kaldırmaz.

BİLİŞ AKADEMİ | HOŞ GELDİNİZ!